Back to News

RCS – Gwasanaethau lles yn ystod Covid-19 / Wellbeing services during Covid-19 Posted on 14 May 2020

Cymorth a therapi lles am ddim

Bellach, mae RCS yn gweithredu ein Gwasanaeth Cymorth yn y Gwaith, sy'n gyfrinachol ac yn rhad ac am ddim, dros y ffôn ac ar-lein, sy'n cynorthwyo cyflogeion a phobl hunangyflogedig i reoli eu hiechyd a'u lles yn y gwaith. Rydym yn darparu mynediad cyflym at therapïau sgwrsio, megis cwnsela a therapi gwybyddol ymddygiadol, a chymorth gyda materion cysylltiedig megis budd-daliadau neu ddyledion. Ar hyn o bryd, darperir yr holl gymorth dros y ffôn neu dros Skype/Zoom/Whatsapp. Ar gael i bobl gyflogedig neu hunangyflogedig sy'n byw neu'n gweithio yng Nghonwy, Sir Ddinbych, Ynys Môn a Gwynedd.

Dysgu mwy

Free wellbeing support and therapy

RCS has moved to telephone and on-line provision of our free and confidential In-Work Support Service, which helps employed and self-employed people manage their health and wellbeing in work. We provide rapid access to talking therapies such as counselling and CBT, and help with associated issues such as benefits or debt. All support is currently provided over the phone or Skype/Zoom/Whatsapp. Available to employed or self-employed people who live or work in Conwy, Denbighshire, Anglesey or Gwynedd.

Find out more

Gweminarau lles am ddim i gyflogwy

Mae Cymorth yn y Gwaith bellach yn cynnal gweminarau lles am ddim wedi'u hanelu at y gymuned fusnes leol. Mae'r gweminarau yn cynnig arweiniad arbenigol i gyflogwyr ynglŷn â sut i gefnogi staff yn ystod y cyfnod heriol hwn, ac yn cynnig awgrymiadau ac adnoddau i gyflogeion ynglŷn â rheoli lles meddyliol a chorfforol

Cofrestru

Free wellbeing webinars for employer

In Work Support is now running free wellbeing webinars aimed at the local business community. The webinars offer expert guidance to employers on how to support staff at this most challenging of times, and tips and tools for employees on managing mental and physical wellbeing.

Sign up

Able Futures

Mae RCS yn darparu Able Futures yng ngogledd Cymru mewn partneriaeth â Case UK. 


Gall Able Futures helpu unrhyw un sy'n 16 oed neu hŷn sydd mewn gwaith ac yn ei chael hi'n anodd gyda'i iechyd meddwl drwy roi naw mis o gefnogaeth, arweiniad a gwybodaeth gan arbenigwr iechyd meddwl cymwys. Mae'r gefnogaeth yn gyflym, hyblyg ac yn rhad ac am ddim.

Dysgu mwy

 

Able Futures

RCS is delivering Able Futures in North Wales in partnership with Case UK. 


Able Futures can help anyone aged 16 or over who is in work and struggling with their mental health by giving nine months’ support, signposting and information from a qualified mental health professional. The support service is fast, flexible and free of charge.

 

Find out more

Mi Fedraf Weithi

Mae ein prosiect ar brawf Mi Fedraf Weithio yn parhau i gefnogi pobl sydd ag anghenion iechyd meddwl i ddod o hyd i waith ac aros mewn gwaith, gyda nifer o gyfranogwyr wedi sicrhau gwaith yn cefnogi gwasanaethau ar y rheng flaen yn ystod Covid-19. Mae'r prosiect yn cael ei arwain gan Fwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr a'i ddarparu mewn partneriaeth â CAIS. Hyd heddiw, mae Mi Fedraf Weithio wedi cefnogi dros 450 o gyfranogwyr ledled gogledd Cymru.

Dysgu mwy

I Can Work

Our ICan Work pilot project continues to support people with mental health needs to find and sustain employment, with a number of participants having secured work supporting the front-line delivery of services during Covid-19. The project is led by Betsi Cadwaladr University Health Board and delivered in partnership with CAIS. To date, I Can Work has supported over 450 participants from across North Wales.

Find out more

RYDYM YMA I HELPU

I hunan-gyfeirio at unrhyw un o'n gwasanaethau,
ffoniwch 01745 336442 neu
ebost hello@rcs-wales.co.uk

WE’RE HERE TO HELP

To self-refer to any of our services,
call 01745 336442 or
email hello@rcs-wales.co.uk

 

RCS
69-71 Ffordd Wellington Road
Y Rhyl / Rhyl

Sir Ddinbych / Denbighshire, LL18 1BE

hello@rcs-wales.co.uk

Your Neighbourhood Professionals. Just a Click Away!